algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.       DEFINITIES

1.1   VANDAAG: Vandaag Zorgvernieuwing B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 6095 AH Baexem Dorpstraat 32, opdrachtnemer.
1.2   Opdrachtgever: de partij met wie VANDAAG een overeenkomst is aangegaan.

2.       TOEPASSELIJKHEID

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn exclusief (d.w.z. met uitsluiting van alle andere voorwaarden) van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en VANDAAG.
2.2   Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgovereenkomsten met opdrachtgever.

3.   INFORMATIEVERSTREKKING

3.1     Opdrachtgever dient te zorgen voor tijdige en complete aanlevering van alle gegevens en bescheiden, welke VANDAAG nodig heeft voor het correct en volledig uitvoeren van de opdracht. De opdracht-gever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle door of namens haar aan VANDAAG ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
3.2     Opdrachtgever dient VANDAAG steeds onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die direct dan wel indirect voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.   OFFERTE, TOTSTANDKOMING EN DUUR OVEREENKOMST

4.1   VANDAAG brengt haar offertes uit naar beste vermogen, op basis van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een offerte indien deze tot stand is gekomen op basis van door haar verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
4.2   Een offerte is geldig voor de duur zoals beschreven in de offerte. Indien er geen geldigheidsduur is beschreven dan is de geldigheidsduur 3 maanden. Een offerte verliest in ieder geval haar geldigheid door het uitbrengen van een nieuwe, aangepaste, offerte voor dezelfde werkzaamheden. Ook verliest een offerte haar geldigheid door iedere mededeling met deze strekking door VANDAAG aan opdrachtgever.
4.3   De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van een geldige offerte door opdrachtgever en de bevestiging van de aanvaarding van de ontvangen opdracht door VANDAAG.
4.4   De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4.5   In onderling overleg staat het partijen vrij om voorafgaand danwel gedurende de uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst te wijzigen teneinde adequaat te kunnen reageren op nieuwe of gewijzigde feiten of omstandigheden. Hierbij geldt dat wijzigingen pas als overeengekomen gelden als door bevestiging en wederbevestiging door beide partijen eenduidig blijk gegeven wordt van volledige overeenstemming.

5.         DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1   Alle diensten die door VANDAAG worden verleend, worden uitgevoerd naar eigen inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, echter zonder dat een specifiek resultaat kan worden gegarandeerd.
5.2   Het staat VANDAAG vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en derden uit te voeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3   Overeengekomen termijnen gelden nimmer als fataal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.         HONORARIUM

6.1     De door VANDAAG geoffreerde en door opdrachtgever aanvaarde prijsafspraken zijn bindend tussen partijen. Van het overeengekomen tarief kan na het sluiten van de overeenkomst slechts schriftelijk worden afgeweken. Tenzij anders vermeld geldt de offerte als gedaan exclusief BTW.
6.2     Indien er een uurtarief is afgesproken dan geldt een opgegeven inschatting van het aantal uren enkel als indicatie: deze indicatie is nimmer bindend of richtinggevend.
6.3     VANDAAG heeft het recht om de afgesproken prijs periodiek te verhogen. Deze wijzigingen worden vooraf schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door VANDAAG kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, dient opdrachtgever dit binnen 5 werkdagen schriftelijk kenbaar te maken. VANDAAG is na ontvangst van deze kennisgeving gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige uit deze ontbinding voortvloeiende schade.
6.4     VANDAAG kan van opdrachtgever een voorschot verlangen op het factuurbedrag of het redelijkerwijs te verwachten honorarium. De door de opdrachtgever betaalde voorschotten op nog in te dienen declaraties zullen ten laatste met de einddeclaratie verrekend worden. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is VANDAAG gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van VANDAAG zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen c.q. het verlangde voorschot te voldoen, geeft VANDAAG het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, interest en schade.

7.   BETALING

7.1   Alle bedragen dienen inclusief verschuldigde BTW te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
7.2   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de door VANDAAG aangegeven bankrekening, zonder enige verrekening of korting.
7.3   Indien betaling uitblijft geldt de wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten in die zin dat op het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Consumenten zijn in verzuim indien zij niet tijdig betalen, uiterlijk na een aanmaning als bedoeld in de wet. Overige opdrachtgevers zijn in verzuim door het enkele verlopen van de betaaltermijn. Door de opdrachtgever gedane (deel)betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht door opdrachtgever gehanteerde betalingskenmerken.
7.4   Bezwaren of klachten schorten de betalingsverplichting in geen geval op.

8.         KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1     VANDAAG verricht de overeengekomen werkzaamheden steeds met de grootste zorg.
8.2     In geval opdrachtgever een klacht kenbaar maakt en VANDAAG deze klacht als gegrond beoordeeld, zal VANDAAG overgaan tot aanpassing van het factuurbedrag, óf het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden óf het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie, naar evenredigheid, van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium. De keuzebevoegdheid terzake ligt geheel en al bij VANDAAG.
8.3     VANDAAG is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, voor zover de verantwoordelijkheid van het functioneren binnen de invloeds- en risico-sfeer van opdrachtgever ligt.
8.4     VANDAAG is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van ontbrekende, onvolledige of onduidelijke informatie of instructies, voor zover de verantwoordelijkheid voor deze informatievoorziening binnen de invloeds- en risico-sfeer van opdrachtgever ligt. De opdrachtgever vrijwaart VANDAAG voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan VANDAAG onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
8.5     Voor het geval er na het oplossen van een klacht op de wijze zoals bovenstaand beschreven in artikel voor opdrachtgever een schadepost blijft bestaan die naar redelijkheid en billijkheid voor rekening en risico van VANDAAG komt, is de hoogte van een eventuele schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag ter zake die door VANDAAG verrichte werkzaamheden ter zake van de opdracht die tot aansprakelijkheid heeft geleid. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van 6 maanden of langer, wordt het netto factuurbedrag als bedoeld in de vorenstaande volzin gelimiteerd tot het totaalbedrag zoals bedongen voor een periode van 6 maanden. In gevallen waarin de aansprakelijkheidsverzekering van VANDAAG overgaat tot uitkering geldt in plaats van het in de eerste volzin van dit lid genoemde factuurbedrag het door de verzekeraar terzake uit te keren bedrag als het totaalbedrag waartoe enige schadevergoedingsplicht zijdens VANDAAG toe beperkt zal blijven.
8.6     De opdrachtgever vrijwaart VANDAAG tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de opdrachtgever, ter zake van schade, in welke vorm dan ook, door deze derden geleden, voor zover VANDAAG krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.
8.7     Elke aansprakelijkheid en alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens VANDAAG in verband met het verrichten van werkzaamheden door VANDAAG vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schadeveroorzakende handeling door VANDAAG.
8.8     Alle gebruikelijke exoneraties (waaronder oorlog/terrorisme) zoals deze van toepassing zijn op de door VANDAAG terzake de uitvoering van deze overeenkomst afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen worden van overeenkomstige toepassing verklaard. Een kopie van de polisvoorwaarden wordt op eerste verzoek verstrekt. 

9.         OPZEGGING/ONTBINDING/OVERMACHT

9.1   Opdrachtgever kan de overeenkomst niet eerder ontbinden dan na schriftelijke ingebrekestelling van VANDAAG, onder aanzegging van een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming.
9.2   In het geval een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is elke partij bevoegd de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee maanden, tenzij partijen een andere opzegtermijn zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden.
9.3   Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, waaronder begrepen de betalingsverplichting ter zake facturen en door VANDAAG verlangde voorschotten, alsmede in geval ten laste van de opdrachtgever (conservatoir)beslag wordt gelegd, in het geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft VANDAAG te hare keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat VANDAAG tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd het recht tot het vorderen van de opdrachtgever van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding der overeenkomst door VANDAAG geleden en nog te lijden schade, kosten en interest.
9.4   Indien zich omstandigheden voordoen buiten de invloedssfeer van VANDAAG, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht onmogelijk is of zo bezwaarlijk dat nakoming van de verplichtingen van VANDAAG redelijkerwijs niet gevergd kan worden, wordt de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht opgeschort voor de duur van de verstorende omstandigheden, waarna met opdrachtgever wordt overlegd over een mogelijke andere oplossing. Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot het betalen van een door VANDAAG te bepalen redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.
9.5   Bij beëindiging van de overeenkomst op één van de bovenstaande gronden worden alle vorderingen van VANDAAG op opdrachtgever ineens en in hun geheel opeisbaar.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1   VANDAAG behoudt het intellectueel eigendomsrecht van de bij de uitvoering van enige opdracht van ten behoeve van de opdrachtgever vervaardigde documenten, modellen, methoden en technieken tenzij anders overeengekomen.
10.2   De opdrachtgever heeft het recht deze te gebruiken voor de met de opdracht beoogde en aan VANDAAG kenbaar gemaakte interne doeleinden.
10.3   De van VANDAAG afkomstige schriftelijke stukken, modellen, methoden en technieken mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan binnen het kader van de verleende opdracht behoudens na voorafgaande schriftelijke instemming van VANDAAG en na het overeenkomen van een passende honorering.
10.4   Evenmin zullen gegevens, modellen, methoden en technieken die zijn gebruikt voor of in het kader van de advisering aan derden kenbaar of openbaar gemaakt worden behoudens na vooraf gekregen schriftelijke toestemming van VANDAAG.

11.VERTROUWELIJKHEID/GEDRAGSCODE

11.1   Informatie van vertrouwelijke aard zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een opdracht.
11.2   De opdrachtgever aanvaardt dat VANDAAG gehouden is ervoor zorg te dragen dat aan VANDAAG bij de uitvoering van een opdracht verstrekte gegevens en meningen niet naar de bron kunnen worden herleid, indien de informatieverstrekker te kennen heeft gegeven bezwaar te hebben tegen erkenning.
11.3   VANDAAG is gehouden om in het geval van het constateren van fraude, danwel het gegronde vermoeden daarvan, deze constateringen en/of vermoedens te melden bij de bevoegde autoriteiten. Opdrachtgever accepteert dit uitdrukkelijk. Een melding in de zin van dit artikel kan nimmer leiden tot enige schadeplicht zijdens VANDAAG. Door vandaag geconstateerde fraude danwel het vermoeden van fraude geldt bovendien als een omstandigheid zoals bedoeld in artikel 9.4.

12.TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

12.1   Op alle overeenkomsten tussen VANDAAG en opdrachtgever is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2   Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.
12.3   In geval van geschillen zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
12.4   Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation dan wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.